Không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin về mặt con số mà còn là vũ