Khởi nghiệp luôn là chủ đề tạo ra nhiều cảm hứng cho hàng triệu người. Tuy nhiên,