Có thể nói sáng tác slogan là một “nghệ thuật”, tuy nhiên cũng là quy trình