Trong những năm gần đây rộ lên phong trào nhà nhà khởi nghiệp, từ thành thị