Một ngày đẹp trời khách hàng là giám đốc của một công ty phần mềm gọi tới chúng