Tầm ảnh hưởng của thương hiệu là yếu tố đánh giá sự thành công của doanh